Судноплавство
Авіація
Міжнародна торгівля
Вирішення спорів

Визнання та виконання рішень іноземного суду на території України

Скачати статтю. (159.6 кB)

Вступ

Процесуальний порядок визнання та виконання рішень іноземного суду на території України головним чином регулюється положеннями Розділу VIII “Про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні” Цивільного процесуального кодексу України (далі за текстом – “ЦПК”) та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 390 ЦПК, під “рішенням іноземного суду” слід розуміти рішення суду іноземної держави; інших компетентних органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних чи господарських справ; іноземних чи міжнародних арбітражів.

Процесуальне законодавство України розділяє рішення іноземного суду на рішення, які підлягають примусовому виконанню на території України, та рішення, які не підлягають примусовому виконанню (наприклад, про визнання прав, визнання недійсним певних актів, визнання чи позбавлення батьківства, розірвання шлюбу, встановлення фактів, що мають юридичне значення тощо).

Порядки визнання цих рішень мають певні процесуальні розбіжності в частині підготовки клопотання про визнання рішення іноземного суду та його розгляду.

У цій статті під “міжнародними договорами” розуміються міжнародні угоди, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Яким чином рішення іноземного суду (в т.ч. міжнародного арбітражу) визнаються та виконуються на території України?

Рішення іноземного суду визнаються та виконуються в Україні, якщо

 • їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором або
 • за принципом взаємності.

У разі якщо визнання та виконання рішення іноземного суду залежить від принципу взаємності, вважається, що він існує, оскільки не доведено інше.

Україна є стороною значної кількості міжнародних договорів, які регулюють питання визнання та виконання рішення іноземного суду. Так, серед цих договорів слід відзначити наступні:

 • Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладена державами-членами Співдружності Незалежних Держав у м. Мінську 22 січня 1993 р.;
 • Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності, підписана урядами держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у м. Києві 20 березня 1992 р.;
 • Конвенція про визнання й виконання іноземних арбітражних рішень, укладена у м. Нью-Йорку в 1958 р.;
 • Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж, підписана в м. Женеві 21 квітня 1961 р., ратифікована Верховною Радою УРСР 25 січня 1963 р.;
 • Конвенція з питань цивільного процесу;
 • двосторонні договори.

Який строк пред’явлення рішення іноземного суду (в т.ч. міжнародного арбітражу) до примусового виконання?

Рішення іноземного суду може бути пред'явлено до примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня набрання ним законної сили, за винятком рішення про стягнення періодичних платежів, яке може бути пред'явлено до примусового виконання протягом усього строку проведення стягнення з погашенням заборгованості за останні три роки.

Який порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду?

Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду подається до суду безпосередньо стягувачем (його представником) або відповідно до міжнародного договору іншою особою (її представником).

Якщо міжнародними договорами передбачено подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду через органи державної влади України, суд приймає до розгляду клопотання, що надійшло через орган державної влади України.

Які вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду?

Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду подається у письмовій формі і повинно містити:

 1. ім'я (найменування) особи, що подає клопотання, зазначення її місця проживання (перебування) або місцезнаходження;
 2. ім'я (найменування) боржника, зазначення його місця проживання (перебування), його місцезнаходження чи місцезнаходження його майна в Україні;
 3. мотиви подання клопотання.

До клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду додаються документи, передбачені міжнародними договорами.

Якщо міжнародними договорами не визначено перелік документів, що мають додаватися до клопотання, або за відсутності такого договору, до клопотання додаються такі документи:

 1. засвідчена в установленому порядку копія рішення іноземного суду, про примусове виконання якого подається клопотання;
 2. офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили (якщо це не зазначено в самому рішенні);
 3. документ, який засвідчує, що сторона, стосовно якої постановлено рішення іноземного суду і яка не брала участі в судовому процесі, була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи;
 4. документ, що визначає, в якій частині чи з якого часу рішення іноземного суду підлягає виконанню (якщо воно вже виконувалося раніше);
 5. документ, що посвідчує повноваження представника (якщо клопотання подається представником);
 6. засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародними договорами України.

Які підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на виконання рішення іноземного суду?

Клопотання про надання дозволу на виконання рішення іноземного суду не задовольняється у випадках, передбачених міжнародними договорами.

Якщо міжнародними договорами такі випадки не передбачено, у задоволенні клопотання може бути відмовлено:

 1. якщо рішення іноземного суду за законодавством держави, на території якої воно постановлено, не набрало законної сили;
 2. якщо сторона, стосовно якої постановлено рішення іноземного суду, була позбавлена можливості взяти участь у судовому процесі через те, що їй не було належним чином повідомлено про розгляд справи;
 3. якщо рішення ухвалене у справі, розгляд якої належить виключно до компетенції суду або іншого уповноваженого відповідно до закону органу України;
 4. якщо ухвалене рішення суду України у спорі між тими самими сторонами, з того ж предмета і на тих же підставах, що набрало законної сили, або якщо у провадженні суду України є справа у спорі між тими самими сторонами, з того ж предмета і на тих же підставах до часу відкриття провадження у справі в іноземному суді;
 5. якщо пропущено встановлений міжнародними договорами та ЦПК строк пред'явлення рішення іноземного суду до примусового виконання в Україні;
 6. якщо предмет спору за законами України не підлягає судовому розгляду;
 7. якщо виконання рішення загрожувало б інтересам України;
 8. в інших випадках, встановлених законами України.

Який порядок звернення до примусового виконання рішення іноземного суду?

На підставі рішення іноземного суду та ухвали про надання дозволу на його примусове виконання, що набрала законної сили, суд видає виконавчий лист, який надсилається для виконання в порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”.

Інформація надається станом на 07 червня 2013 року.

Дана інформація не є юридичною консультацією та є актуальною на дату її опублікування. У випадку необхідності отримання додаткової інформації, просимо, звертатися до юридичної фірми Rabomizo.

EngУкрРус